ALGEMENE & SPELVOORWAARDEN

“Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019”

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbieder: MIDW Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019, te spijkenisse,

Website: https://www.nissewaard.mixxedup.nl.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die door middel van de aankoop (en betaling) van minimaal één bingokaart en het invullen van de verzochte gegevens op de Website gaan bij het afronden van de betaling een overeenkomst tot deelname aan en sluit met de aanbieder een overeenkomst;

Deelnameperiode: 31 juli en 21 augustus 2019.

Overeenkomst: een overeenkomst tot deelname word gesloten tussen de deelnemer en de Aanbieder na aankoop via de website;

De Actie: “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019”;

Winnaar: Een Deelnemer die enkel volgens de geldende spelwijze een prijs mag uit kiezen:
1ste Ronden bovenste rij alle nummers, 2de Ronde de bovenste en onderste rij alle nummers, 3de Ronde een volle kaart. alleen zei die via deze spelwijze alle nummers heeft, heeft gewonnen;

Deelname: Een deelname is enkel via de website te verkrijgen of af te sluiten Inschrijving kan via de website, de gegevens van de Deelnemer die op de Website worden ingevuld accepteren ook bij het afronden van de deelname deze Algemene & Spelvoorwaarden.

De Prijs: Dit zijn prijzen die door ondernemend Spijkenisse mogelijk zijn gemaakt. 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene & Spelvoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder e van deze Algemene Spelvoorwaarden.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene & Spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houden met het doel en de strekking van deze bepalingen.

2.3. Deze Algemene & Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” is te vinden op de Website.

Artikel 3: Termijn deelname

Deelname aankoop “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” is mogelijk tot een dag voor de kinderbingo of als hij vol is.

Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

Het doel van “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” is een leuke activiteit met leuke prijzen voor de kinderen.

Artikel 5: Spelregels

Met de aanvraag en betaling van een kinderbingokaart gaat u akkoord dat er foto's worden genomen, en akkoord gaat met ontvangst e-mails over alle activiteiten die in de wijk georganiseerd worden MIDW. En dat de foto's gebruikt worden voor de website, social media en reclame doeleinden. Door u aan te melden gaat u hiermee akkoord. Algemene & Spelvoorwaarden op de Website dingt de aanvrager van de kinderbingokaart mee naar de prijzen tijdens de kinderbingo middag waar 5x 3 rondes worden gedraaid.

De Deelnemer dient via de website  (https://www.nissewaard.mixxedup.nl) zijn/haar correcte gegevens in te vullen, alsmede zich akkoord te verklaren met de Algemene & Spelvoorwaarden, teneinde kans te maken op prijzen.

De Deelnemer gaat akkoord te verklaren met het sluiten van de Overeenkomst en onderhavige Algemene & Spelvoorwaarden. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie correct en volledig is.

Deelname aan “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” is €5,- per kinderbingo boekje voor 5 rondes inclusief 1x siroop en wat lekkers. Eventuele kosten de consumpties en extra loterij zijn hier niet bij inbegrepen.

"Deelname aan "Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019" is enkel toegestaan voor Deelnemers van 6 tot 15 jaar, dan wel met instemming van de ouder of voogd indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar." 

De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene & Spelvoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende beoordeling van de Aanbieder.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn/haar bevestiging van de aanvraag voor de Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019 waar het ordernummer en postcode met huisnummer in is vermeld. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren.

Aanvullende spelregels worden op de website vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.

Artikel 6: Prijzen

De Deelnemer maakt door deelname kans op het winnen van prijzen zoals vermeld op de pagina van de Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019.

   De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor contant geld of andere goederen.

De Aanbieder hecht eraan te wijzen op het feit dat eventuele aanvullende zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, verblijfskosten, een reisverzekering of annuleringsverzekering niet is inbegrepen in het prijzenpakket. De Winnaar dient hier dan ook zelf zorg voor te dragen.  

Artikel 7: Prijsuitkering

De prijs wordt zelf gekozen tijdens de kinderbingo verdeeld onder 3de, 2de en eerste prijs 

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.

Over de uitslag van “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” kan niet worden gecorrespondeerd.  

Artikel 8: Promotionele doeleinden en verwerking persoonsgegevens

De Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.

De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de activiteiten in de wijk.

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan. En worden de kinderen gefotografeerd bij een bingo, voor website en social media.

Artikel 9: Vragen en Klachten

De Deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” schriftelijk richten:

Via de website https://www.nissewaard.mixxedup.nl

Nederland

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De Aanbieder streeft ernaar de diensten op de website te allen tijde gedurende de looptijd van “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.

De Aanbieder staat op geen enkele wijze garant voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens.

De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019”.

De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.

De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019.

De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie.

De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen tijdens Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019.

Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019 wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12: Slotbepalingen

De Aanbieder heeft het recht “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van “Kinderbingo 31 juli en 21 augustus 2019” te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.

Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Start Whatsapp
1
Start een gesprek .......
Hallo,
Waar kunnen wij u mee helpen?
Powered by